Galen Pharm
Korpa

TYROSUR POWDER PRAŠAK ZA KOŽU 5G

TYROSUR POWDER PRAŠAK ZA KOŽU 5G
TYROSUR POWDER PRAŠAK ZA KOŽU 5G
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

 • Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tyrosur Powder
 3. Kako se uzima lek Tyrosur Powder
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen

Lek Tyrosur Powder sadrži aktivnu supstancu tirotricin koja pripada grupi antibiotika za lokalnu primenu.
Lek Tyrosur Powder se koristi za lečenje malih površinskih i relativno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Powder

Lek Tyrosur Powder ne smete primenjivati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tirotricin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Tyrosur Powder.

Drugi lekovi i Tyrosur Powder

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Powder nije poznat.

Nije poznato da lek Tyrosur Powder utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Powder sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Nisu dostupni podaci o sigurnosti primene leka Tyrosur Powder tokom trudnoće. Nije poznato u kojoj meri tirotricin, aktivni sastojak leka, prolazi kroz kožu i ulazi u krvotok. Ako ste trudni, lek Tyrosur Powder bi trebalo da koristite samo:

 • kratko vreme
 • na maloj površini
 • po preporuci lekara.

Dojenje
Nije poznato da li se tirotricin, aktivni sastojak leka, izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, nemojte stavljati lek Tyrosur Powder na dojke i trebalo bi da ga koristite samo:

 • kratko vreme
 • na maloj površini
 • po preporuci lekara

Vodite računa da Vaša beba ne dođe u kontakt sa tretiranim delovima kože.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Powder

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnioVaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Tyrosur Powder je namenjen za odrasle osobe i decu uzrasta od 1 godine i stariju.

Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:

Lek Tyrosur Powder treba lagano posuti 1-2 puta dnevno u tankom sloju da prekrije povređene delove kože i ukoliko je potrebno, prekriti zavojem.

Način primene:
Za spoljašnju primenu na kožu.

Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.

Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Powder nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Powder

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Powder
Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Powder, nećete postići željeno dejstvo.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:
Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Veoma retka: reakcije preosetljivosti.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: [email protected]

5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Tyrosur Powder posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i na bočici nakon oznake „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca. na temperaturi od 25°C. Nakon upotrebe dobro zatvoriti bočicu.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Powder

Aktivna supstanca je tirotricin.
Jedan g praška sadrži 1 mg tirotricina.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; makrogol 6000; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda lek Tyrosur Powder i sadržaj pakovanja

Prašak za kožu.

Beli prašak.

Unutrašnje pakovanje leka je bela neprovidna/ HDPE bočica sa bezbojnim LD polietilneskim perforiranim čepom i belim HDPE zatvaračem. Bočica sadrži 5 g praška.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa 5 g praška i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
SALVEO DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, Beograd

Proizvođač:
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-01869-18-001 оd 22.02.2019.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro