Galen Pharm
Korpa

TYROSUR GEL 5G

TYROSUR GEL 5G
TYROSUR GEL 5G
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

 • Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tyrosur Gel
 3. Kako se uzima lek Tyrosur Gel
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen

Lek Tyrosur Gel sadrži aktivnu supstancu tirotricin koja pripada grupi antibiotika za lokalnu primenu.
Lek Tyrosur Gel se koristi za lečenje malih površinskih i relativno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Gel

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tirotricin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).
 • na nosnoj sluznici

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Tyrosur Gel. Poseban oprez potreban prilikom nanošenja leka na predeo u blizini očiju. Lek ne sme doći u kontakt sa očima. Ukoliko lek dođe u kontakt sa očima može izazvati osećaj pečenja.

Drugi lekovi i Tyrosur Gel

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Gel nije poznat.

Nije poznato da lek Tyrosur Gel utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Gel sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Nisu dostupni podaci o sigurnosti primene leka Tyrosur Gel tokom trudnoće. Potencijalni rizik za ljude je nepoznat usled nedostatka studija na životinjama. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur Gel tokom trudnoće.

Dojenje
Nije poznato da li se tirotricin ili cetilpiridinijum-hlorid izlučuju u majčino mleko. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur Gel u periodu dojenja. 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Gel sadrži propilenglikol

Tyrosur Gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Gel

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnioVaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Tyrosur Gel je namenjen za odrasle osobe i decu uzrasta od 1 godine i stariju.

Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:

Lek Tyrosur Gel se nanosi 2-3 puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije povređene delove kože. Kod manjih rana ili zapaljenja kože na otkrivenim delovima tela, upotreba zavoja nije neophodna.

U slučaju većih rana ili jako vlažnih rana, preporučuje se upotreba zaštitnog zavoja, kojeg treba menjati nakon 1-2 dana ili prema uputstvu lekara.

Način primene:
Za spoljašnju primenu na kožu.

Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.

Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Gel nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Gel

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Gel
Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Gel, nećete postići željeno dejstvo.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:
Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Veoma retka: reakcije preosetljivosti.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: [email protected]

5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Tyrosur Gel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i na bočici nakon oznake „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Gel

Aktivna supstanca je tirotricin.
Jedan g gela sadrži 1 mg tirotricina.

Pomoćne supstance su: cetilpiridinijum-hlorid; propilenglikol; etanol (96%); karbomer;trometamol; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Tyrosur Gel i sadržaj pakovanja

Gel.

Bezbojan, opalescentni, viskozni gel za spoljašnju primenu

Unutrašnje pakovanje leka je cilindična aluminijumska tuba sa kratkim ili dugim nastavkom za aplikaciju i sa belim polietilenskim zatvaračem. Tuba sadrži 5 g gela.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 5 g gela i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
SALVEO DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, Beograd

Proizvođač:
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-01868-18-001 оd 22.02.2019.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro